Steel Wire Rope 18×72018-11-04T15:51:51+00:00

PRODUCT

Steel Wire Rope

Steel Wire Rope 18x7 

ลวดสลิงโครงสร้าง 18x7 นั้นสร้างจากแกนเหล็กส่วนถ้าเป็นแกนเชือกมักนิยมเรียกว่า 17x7

การใช้งาน

  • ลวดสลิงสำหรับท่าเรือ
  • ลวดสลิงสำหรับยกของ
  • ลวดสำหรับทาวเวอร์เครน