Steel Wire Rope 6×362018-11-04T15:12:36+00:00

PRODUCT

Steel Wire Rope

Steel Wire Rope 6×36

ลวดสลิงโครงสร้าง 6×36 มีทั้งในแบบไส้เชือก(FC) และไส้เหล็ก (IWRC) ลวดจัดเรียงแบบ warrington seale (WS) และสามารถรับแรงได้มากกว่าลวดสลิงโครงสร้าง 6×19 ลวดสลิงมีความยืดหยุนสูงและสามารถทนต่อการใช้งานต่อเนื่อง (fatique) ได้ดี

การใช้งาน

  • ลวดสลิงสำหรับงานวิศวะกรรมทั้วไป
  • ลวดสลิงใช้กับรอกไฟฟ้า
  • ลวดสลิงสำหรับเครน