Steel Wire Rope 6×372018-11-04T15:14:42+00:00

PRODUCT

Steel Wire Rope

Steel Wire Rope 6×37

ลวดสลิงโครงสร้าง 6×37 มีทั้งในแบบไส้เชือก (FC) และไส้เหล็ก (IWRC) ลวดสลิงโครงสร้าง 6×37 มักนิยมใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไป โดยส่วนใหญ่โครงสร้าง 6×36 จะเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่า

การใช้งาน

  • ใช้งานคู่กับรอกไฟฟ้า
  • ลวดสลิงสำหรับงานวิศวะกรรมทั้วไป
  • ลวดสลิงใช้กับเครน